کتاب اهل بیت از دیدگاه مولوی ، مولف: دکتر سید سلمان صفوی

400,000 

 

(Ahl AI Bayt (S.A

According to Rumi

By Dr. Seyed Salman Safavi

کتاب اهل بیت (ع) از دیدگاه مولوی شامل چهارفصل است. فصل اول به تبیین اهل بیت ( علیم السلام) از دیدگاه قران ، مثنوی و دیوان شمس مولوی می پردازد.

فصل دوم ، اسطوره مدار و جوانمردی از منظر مولوی؛ در تبیین شخصیت حضرت مولی الموحدین، قطب الاقطاب العارفین حضرت علی (ع) است.

فصل سوم، امام حسین (ع) از منظر مولوی به تحلیل مرثیه های عرفانی مولوی در مثنوی و دیوان شمس در رثای سالار شهیدان می پردازد.

فصل چهارم تشیع معنوی مولوی نام دارد که ابتدا تشیع معنوی توضیح داده و سپس مراتب ولایت شمسیه، قمریه و نجمیه تبیین شده است. پس از آن براساس مستندات متعدد از مثنوی ، تشیع معنوی مولوی اثبات شده است.

این کتاب دارای تازگی در موضوع و محتواست .

دکتر سیدسلمان صفوی، فوق دکترادر فلسفه و فلوی دانشگاه لندن، سردبیر مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی (Transcendent Philosophy Journal) و از احفاد حضرت حمزه بن موسی کاظم و شیخ صفی الدین اردبیلی است.