کتاب تجلی هنر عرفانی در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی ،مولف : دکتر حسن یوسفی و ملکه گلمغانی زاده اصل

600,000 

کتاب ارزنده و برجسته “تجلی هنر عرفانی در بقعه سید صفی الدین اردبیلی” تالیف دکتر حسن یوسفی و خانم ملکه گلمغانی زاده اصل، حاصل تلاش علمی مشترک بیش از دو دهه نگارندگان هنر، باستان شناسی و معماری آثار تاریخی – فرهنگی صفویان در اردبیل است. نویسندگان با روش علمی و همدلی صمیمانه با موضوع تحقیق خود اثری بدیع و برجسته درتبیین هنرشیعی در پرتو تعالیم عرفانی طریقت صفویه ارائه کرده اند و به ارائه برخی از ابعاد و اصول فلسفه هنر شیعی به روش آکادمیک با رویکردی قدسی پرداخته اند .

شیخ صفی الدین از جمله عارفانی است که در زمان خود مقبول عموم جامعه بود. تعالیم بسیاری از عرفا از قبیل شیخ القادر گیلانی و بهاءالدین نقشبند را شاگردانشان پس از فوت آنها جمع آوری و ارائه کردند و از این طریق شناخته شدند.

این کتاب با مد نظر قراردادن تعالیم طریقت صفویه به بررسی جامع تزئینات کتیبه ای مجموعه مذهبی امام زاده شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان کانون اصلی نهضت ملی ایران و بزرگ ترین مجموعه خانقاهی – آرامگاهی جهان پرداخته و مشتمل بر هفده مقاله در چهار بخش به شرح ذیل است:

الف: عرفان در هنر بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی .  ب: تاریخ هنر بقعه شیخ صف الدین اردبیلی.  ج : باستان شناسی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی.   د: معماری بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی.

در سراسر کتاب عشق و معرفت مولفان به هنر شیعی به روش آکادمیک با رویکردی قدسی پرداخته اند. در سراسر کتاب عشق و معرفت مولفان به هنر اسلامی و طریقت صفویه موج می زند.