کتاب دیپلماسی یک بستر و چند رویا : خاورمیانه 1389 – دکتر سید سلمان صفوی و همکاران

800,000 

در این کتاب ضمن تحلیل رخدادهای مهم سیاسی، نظامی و امنیتی، منطقه خاورمیانه در سال 1389 به ترتیب تاریخی، نشان داده شده که چگونه هر یک از بازیگران کوچک و بزرگ منطقه و آمریکا رویاهای متفاوتی را در بستر دیپلماسی و تحرکات نظامی – اقتصادی – امنیتی برای خود متصور شده اند و چگونه این رویاهای متفاوت و متعارض به چالش، همگرایی  و تنش بین کنش گران مختلف منطقه ای و بین المللی انجامیده است.

ملت های تونس و مصر و رسانه های دیجیتالی مهمترین بازیگران غیردولتی در صحنه خاورمیانه سیاسی سال 1389 بودند.

1389 سال گشایش فصل جدیدی در تاریخ سیاسی خاورمیانه است.

 

4 در انبار