کتاب زاهد نامه (سیرزندگی و احوالات شیخ زاهد گیلانی)- مهوش السادات علوی ، دکتر سید سلمان صفوی

600,000 

شیخ زاهد گیلانی (615-700 هـ . ق) از عارفان و صوفیان بزرگ ایران و طریقت سهروردیه ؛ با ارشاد و تربیت شیخ صفی الدین اردبیلی نقش مهمی در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران ایفا نمود. شیخ تاج الدین ابراهیم بن روشن امیر بن بابل بن شیخ بندار کردی سنجانی تا هفت جدِّش شیخ و شیخ زاده بودند. جدِّ هفتم او مرید ابن الاشج بود و اجداد او جدّ اندر جدّ ، پیر و عابد بودند . براساس قواعد و ضوابط ارباب حدیث، از مشایخ مکملِ صاحب ارشاد در صد سال هفتم شیخ کبیر تاج الدین ابراهیم زاهد گیلانی قدّس الله روحه به این مهم پرداخت وَ درخشش آثار او در ارشاد معانی و تربیت عابدان همچون طلوع صبح صادق بر سراسر عالم استیلا یافت و جهان ظلمت گرفته را به نور تربیت و ارشاد خویش زینت فرمود و زنگار انکار را از سرشت مردمان آن روزگار زدود.

60 در انبار