کتاب ساختار معنایی مثنوی معنوی ؛ سلمان صفوی ، ترجمه مهوش السادات علوی ، با مقدمه حسین نصر

700,000 

تا کنون تقریباً همگی  محققان  شرقی و غربی  مثنوی مولوی  بر این باور بودند که مثنوی فاقد ساختار ، نظم و سیستم می باشد و مطالب آن مجموعه نامربوطی از حکایت های قرآنی ، قصه های عامیانه و مطالب عرفانی است . آرتور آبری می گوید : سروده ای پراکنده و آشفته است . و شمیل می گوید : هیچ ساختاری ندارد.

اما نویسنده کتاب با تاکید بر خلاقیت مولانا و بینش باطنی و مبانی عرفانی نظری ، دیدگاه عدم ساختار در مثنوی را مردود می شمارد و با روش هرمنوتیکی و ساختار شناسی و با تطبیق دو اصل نقد ادبی پاراللیسم و انعکاس متقاطع بر مثنوی و با رویکردی کل نگر به متن ، پس از هفتصد سال ساختار بدیع ، پیوسته و منسجم مثنوی را اثبات و کشف می کند و با شانزده دیاگرام نشان می دهد . و مطالب جدیدی را براساس این روش از مثنوی استخراج می کند.

کتاب حاضر رویدادی بزرگ در مورد  مطالعات ادبیات  عرفانی  به طور کلی و اثر مولانا به طور خاص می باشد.

(پرفسور سید حسین نصر، دانشگاه جرج واشنگتن)

39 در انبار