کتاب عرفان عملی ، مولف: دکتر سید سلمان صفوی

400,000 

Practical Islamic

Mysticism

By Dr. Seyed Salman Safavi

در این کتاب اصول و تکنیک های عرفان عملی براساس تعالیم اسلامی و تجربیات شخصی مولف ارائه شده است. هدف اصلی ارائه یک کتاب موجزراهنمای عمل برای سالکان طریقت حضرت محبوب حق جل جلاله می باشد.

اصول و کلیدهای ارائه شده عبارتند از :

هدف دار بودن خلقت ، خود فراموشی ، یقظه، چیستی انسان، عرفان علم وصول، شریعت، طریقت و حقیقت ، عارف کیست، هدف عارف ، سلوک چیست، نیت سلوک، قوام سلوک ، اسفار اربعه، اخلاق صوفی، منازل سلوک، کتب معتبرعرفان عملی، عشق اسطرلاب اسرار خدا، نشانه شناسی برنامه خودسازی.

دکتر سیدسلمان صفوی، فوق دکترادر فلسفه و فلوی دانشگاه لندن، سردبیر مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی (Transcendent Philosophy Journal) و از احفاد حضرت حمزه بن موسی کاظم و شیخ صفی الدین اردبیلی است.