کتاب مقدمه ای بر نقد فلسفه مدرن غرب ؛ دکتر سید سلمان صفوی

500,000 

• کتاب نقدی برفلسفه مدرن غرب به معرفی اجمالی برخی از مسائل فلسفه مدرن و نقد آنها از دیدگاه فلسفه نوصدرایی می پردازد. مهمترین چالش فلسفه اسلامی با فلسفه مدرن در حوزه های معرفت شناسی ، هستی شناسی ، انسان شناسی و متافیزیک است . فلسفه مدرن با طرح سئوالات و رویکردهای نوین به شکل گیری فلسفه نورصدرایی که در مقابل آن علم برافراشت کمک کرد، اما فلسفه مدرن علیرغم برخی محسنات با دمیدن پله به پله شکاکیت ، خداگریزی ، اوماتیسم الحادی، کمیت گرایی و حذف متافیزیک از فلسفه ، نقش در رشد حیات معقول بشریت ایفا کرده است . این کتاب بیش از همه از راسیونالیست ها به نقد رنه دکارت فیلسوف فرانسوی به مثابه بنیان گذار فلسفه مدرن و از پوزیتیویست ها به نقد آلفرد آیر چهره شاخص پوزیتویسم قرن بیستم انگلیس پرداخته است .
• دکتر سید سلمان صفوی دارای دکتری و فوق دکتری از دانشگاه لندن و نویسنده کتب و مقالات متعدد در حوزه فلسفه و عرفان به فارسی و انگلیسی است . ایشان رئیس اکادمی مطالعات ایرانی لندن ، سردبیر مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی ، فلوی سواس دانشگاه لندن و عضو دائمی کنگره جهانی فیلسوفان اسکولاستیک ایتالیا و پرتقال است .

7 در انبار