کتاب گفتمان انقلابی در جهان اسلام (1394-1270) – دکتر سید سلمان صفوی

800,000 

The discourse of Revolutionary

Thought in the Muslim World

Seyed salman safavi

گفتمان انقلابی در جهان اسلام در پی مبارزه با استبداد و استعمار و برقراری عدالت و قسط اجتماعی است. گفتمان مذکور خواهان تغییر و تحول اساسی در ساختار حکومت و روابط و مناسبات خارجی است. سید جمال الدین اسدآبادی چهره پیشتاز گفتمان انقلابی در جهان اسلام است و امام خمینی چهره شاخص آن است.

46 در انبار