هنر شفاف اندیشیدن ؛ نویسنده : رولف دوبلی

400,000 

آیا تا به حال …

زمان صرف چیزی کرده ای که در آینده احساس کنی ارزشش را نداشته؟

پول زیادی برای خرید اینترنتی پرداخت کرده ای ؟

به انجام کاری که می دانی برایت مضر است اصرار کرده ای ؟

سهام خود را خیلی زود یا خیلی دیر فروخته ای ؟

موفقیت را نتیجه ی کار خود و شکست را نتیجه ی تاثیر عوامل بیرونی دانسته ای ؟

روی یک  اسب به اشتباه شرط بسته ای ؟

اینها نمونه هایی اند از خطاهایی که همه  ی ما در تفکر روزمره ی خود دچارشان می شویم . اما با شناخت چیستی آنها  و دانستن نحوه ی شناسایی شان، می توانیم از آنها دوری کنیم و تصمیم های هوشمندانه تری بگیریم.

در انبار موجود نمی باشد