کتاب اخلاق و انسان کامل از منظر مولوی ، مولف: دکتر سید سلمان صفوی

400,000 

Ethics and Perfect Human in 

 Rumi’s perspective

By Dr. Seyed Salman Safavi

اخلاق و انسان کامل دو رکن مهم منظومه شگرف حضرت مولانا جلال الدین بلخی خراسانی خداوندگار طریقت و عشق و عارف بزرگ ایران عزیزاست.

کتاب اخلاق و انسان کامل از منظر مولوی شامل دو فصل است. مسایل مهمی که در حوزه اخلاق و عرفان در اخلاق مطرح شده عبارتنداز :

وجودی بودن ملکات اخلاقی نزد مولانا، تبیین تفاوت مهم اخلاق و عرفان و رجحان عرفان براخلاق، هر عارفی حتما” متخلق به اخلاق الهی است؛ اما هر اخلاقی، مانند عرفا حتماً و الزاما اهل سیر و سلوک و کشف و مشاهده نیست.

در فصل دوم، برخی ابعاد انسان کامل از دیدگاه مولوی شامل : ا- جایگاه او در هستی 2- صفات او 3- روابط متقابل سالک و او تبیین شده است.

دکتر سیدسلمان صفوی، فوق دکترادر فلسفه و فلوی دانشگاه لندن، سردبیر مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی (Transcendent Philosophy Journal) و از احفاد حضرت حمزه بن موسی کاظم و شیخ صفی الدین اردبیلی است.