کتاب ارکان فلسفه هنر اسلامی؛ مولف: دکتر سید سلمان صفوی

920,000 

Principles of

Islamic Art Philosophy

By Seyed Salman Safavi

ارکان فلسفه هنـر اسلامی  به تبیین مبـادی فلسفـی و عرفانـی  هنر اسلامـی- ایرانـی می پردازد.  «زیبایی»، «خیال»، «معرفت»، «عشق»، «مشکک بودن وجود و هنر بمثابه وجود»، «هنر بمثابه تجلی اسما و صفات الهی و نور خدا»، «نقش نور و رنگ»، «وحدت در کثرت و کثرت در وحدت»  و «نماد گرایی» از مباحث اصلی ارکان نظری هنر اسلامی به شمار می روند.

هنر اسلامی در همه کشورهای اسلامی اعم از آسیایی، افریقایی و اروپایی دارای وحدت نگاه، حس و خیال متعالی به امر قدسی و بیان هنری ابعادی از جمال و جلال تجلیات حضرت حق از منظر هنرمند مسلمان است.

سیدسلمان صفوی دکترای فلسفه دین و فوق دکترای فلسفه هنر از سواس، دانشگاه لندن و مولف دهها جلد کتاب در حوزه فلسفه و عرفان و هنر به زبان های انگلیسـی و فارسـی است. ایشـان سردبیـر مجله تخصصـی ترانسندنت فیلوسوفی و رییس آکادمی مطالعات ایرانی لندن است.

10 در انبار