کتاب از دولت عشق ؛ مولف: کاترین پاندر

900,000 

خانم کاترین پاندر “کشیش آمریکایی” کتاب  «از دولت عشق » را موفق ترین کتاب خود می داند . کتابی که هم برای نویسنده و نیز برای خوانندگانش معجزهای بیشمار آفریده است. بادا این کتاب برای خوانندگان  ایرانی خود نیز عشق و آرامش و برکت به ارمغان آورد.

«باتوجه مدام به یک شی ء زیبا، تصویر ذهنی آن را می آفرینید و آن تصویر از طریق شما و دیگران ، وارد کار و فعالیت می شود تا زیبائی بیشتری برایتان بیافریند. مطلب مهم این است مه دست به کاری بزنید که گام آغازین به سوی زیبائی محسوب می شود، حتی اگر گامی کوچک باشد. با این کار، زیبائی ، برکت و فزونی می یابد.

آن گاه شما فادر می شوید که زیبائی را برخیزانید و زنده کنید و زندگی و جهانتان را بستائید. »

در انبار موجود نمی باشد