کتاب به بچه ها گفتن، از بچه ها شنیدن (1) ، مولفان: آدل فابر و الین مازلیش

400,000 

بخشهای مختلف این کتاب که توسط دو نفر نوشته شده است، دیدگاههای یک نفر را بازگو می کند. این روش ما در پاسخ به مسایل مزاحم و دشواری بود که باید مداوماً مشخص می کرد تجربیات از آن کیست. از این رو ، به نظر ما بهتر آمد که کلمه ی «ما» را به کار بریم به جای اینکه مرتباً تکرار کنیم من آدل فابر .. یا من الین مازلیش. برای اثبات ارزش ایده های این کتاب، با هماهنگی و اتفاق نظر کارکردیم. هر دوی ما این روشهای ارتباطی را در کار با خانواده هایمان و با هزاران نفر دیگر آزموده ایم و برای ما خوشوقتی بزرگی است که آن را با دیگر خانواده ها در میان بگذاریم.

در انبار موجود نمی باشد