کتاب سیر عشق ، مولف: آلن دو باتن

270,000 

اینکه سال ها ی سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کنیم به چه معناست؟

در مهمانی ها و موقع صرف چای، دوستان ربیع و کرستن همیشه از آن ها سئوالی مشابه می پرسند: چطور با هم آشنا شدید؟ پاسخ این پرسش ساده است، داستان قشنگی است که هردویشان دوست دارند تعریف کنند. اما این داستان بخش دومی هم دارد و آن پاسخ پرسشی است که دوستانشان هیچ گاه از آنان نمیپرسند: بعدش چه شد؟

ربیع و کرستن یکدیگر را می یابند، دلباختۀ هم می شوند و با هم ازدواج می کنند. به زعم جامعه ، این پایان داستان است. اما در حقیقت ، تازه آغاز داستان است.

این کتاب داستان یک ازدواج است؛ از نخستین لحظات شورانگیز گرفته تا لذت ها و هراس های تعهد راستین و مشکلات عمیقی که آرام آرام در زندگی مشترک سربرمی آورند. داستان روابط امروزی است و شیوۀ بقای این روابط ، سیر عشق بازگشت دلپذیر آلن در باتن است به رمان، بعداز گذشت بیست و اندی سال از نخستین رمانش جستارهایی در باب عشق.

1 در انبار