کتاب شهر گمشده ؛ مولف : محمد حسن زورق با مقدمه ای از : استاد محمدرضا حکیمی

340,000 

شهر گمشده ؛ بررسي وسيع و گسترده درباره ي حوادث تاريخي از ويژگيهاي اين كتاب است كه بر شالوده ي انديشيدن در زمينه هاي وقوع حوادث و تحليل آن انجام يافته، تا جايي كه گويي حوادث هزار و چهارصد سال پيش با انسان سخن مي گويند و خوانندگان را بر سر هر حادثه اي حاضر مي كنند تا خود به قضاوت بنشينند.