کتاب قدرت اراده ، مولف: وین دایر

288,000 

اراده نیرویی است در جهان و هرچیزی و هرکسی با این نیروی نامرئی در پیوند است.

وین دایر، اراده را به عنوان نیرویی در جهان مورد تحقیق و بررسی قرارداده که امکان تحقق عمل آفرینش را میسر می سازد. این کتاب، اراده را نه به عنوان چیزی که شما دارید بلکه به عنوان انرژی و نیرویی که شما بخشی از آن هستید، مورد کندکاو قرار می دهد.

 این بخش کتابی است که اراده را به عنوان حوزه ای از توان و نیروی انرژی بررسی می کند که می توانید به آن دست بابید.

 

1 در انبار