کتاب هنر عشق ورزیدن ، مولف: اریک فروم

150,000 

این کتاب برای کسانی که دستورالعمل ساده ای برای هنر عشق ورزیدن می جویند، کاری یأس آور خواهد بود. برعکس، دراین کتاب نشان داده خواهد شد که عشق احساسی نیست که هرکس، صرف نظر از مرحله ی بلوغ خود، بتواند به آسانی بدان گرفتار شود. این کتاب می خواهد خواننده را متقاعد سازد که تمام کوشش های او برای عشق ورزیدن محکوم به شکست است، مگر آنکه خود او با جدیت تمام برای تکامل تمامی شخصیت خویش بکوشد، تا آنجا که به جهت بینی سازنده ای دست یابد. این کتاب می خواهد اثبات کند که اگر آدم همسایه اش را دوست نداشته باشد واز فروتنی واقعی، شهامت، ایمان و انضباط بی بهره باشند، از عشق فردی خرسند نخواهد شد. در فرهنگ هایی که این صفات نادرند، کسب استعدادِ مهر ورزیدن نیز به  ناچار در حکم موفقیتی نادر خواهد بود. هر کس می تواند از خود سئوال کند که واقعاً چند نفر آدم مهرورز در عمر خود دیده است. با وجود این، کتاب «هنر عشق ورزیدن» به هیچ وجه تلخیص آنچه در کتاب های قبلی نیست.

1 در انبار