کتاب گفتمان موعود ، گفت و گوهای گونه پژوهانه منجی موعود با نمایندگان ادیان و فرق – سید مجتبی مجاهدین

800,000 

در ارزیابی جریان شناسی فکری – فرهنگی مطالعات موعودی، آسیب عمومی و البته جدی وارد برآن «عدم اعتنا به برداشت و تفسیر پیروان هر دین از متون مقدس خود» است. پس براین باور بر آن شدیم تا گونه پژوهانه، منجی موعود را از زبان نمایندگان رسمی مهمترین ادیان زنده آسمانی و فرق اسلامی، بررسیم.

متاسفانه مطالعاتی چنین، فاقد پیشینه چندانی در جغرافیایی پژوهشی ماست؛ و می توان ادعا کرد که مجموعه ای با این نظم و نَسَق در موضوع موعودگرایی، بسیار کم سابقه و یا شاید به نوعی به نوعی بی سابقه باشد.

این اثر در هفت گفتمان، به سامان رسیده است.

در انبار موجود نمی باشد